ÁSZF - Nyári Táborok

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) – Nyári Táborok

Jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a NEBINFO Kft. (székhelye: 1031  Budapest, Nánási út 2/D.; cégjegyzékszáma: 01-09-339058; adószáma: 26683650-1-41; tel.: 06/70-426-3557), a továbbiakban, mint Szervező alkalmazza az általa szervezett CSODABOGÁR nyári napközis táborokban (a továbbiakban: Tábor) való részvétel feltételeinek szabályozása céljából.

 1. Jelen ÁSZF kibocsátásával lép hatályba és mindaddig hatályos, amíg helyébe annak újabb változata nem lép, vagy azt a Szervező hatályon kívül nem helyezi.
 2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Táborban részt vevő kiskorú személyekre (a továbbiakban: Gyermek), valamint azon törvényes képviselőjükre, akik a képviseletükben a Táborban való részvételre jelentkezést a Szervezőnek megküldte (a továbbiakban: Szülő).
 3. A Tábor időpontja, időtartama, programja és nyújtott szolgáltatásai és részvételi díja a https://csodabogarfejleszto.hu/nyari-taborok-2024/weboldalon kerül meghirdetésre.
 4. A Tábort a NEBINFO Kft. szervezi, amelynek elérhetőségei a https://csodabogarfejleszto.hu/oldalon megtalálhatók.
 5. A Tábor helyszíne a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ, amelynek címe: 1033 Budapest, Reményi Ede utca 1-3.
 6. A Táborba történt jelentkezést a Szülő/Gondviselő (továbbiakban Szülő) a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ honlapján keresztül a Jelentkezési Lap kitöltésével, és elküldésével teheti meg.
 7. A beérkezett Jelentkezési Lap alapján a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ egy visszaigazoló emailt küld a Szülőnek, amely tartalmazza a táborba való jelentkezés visszaigazolását, a fizetési feltételeket, valamint minden egyéb, táborral kapcsolatos információt.
 8. A Táborban való részvétel előfeltételei:
  1. A Táborban résztvevő Gyermek életkora: 4-10 év közötti.
  2. A Szülő a Tábor részvételi díját a megadott határidőben megfizeti a Szervező részére.
  3. Jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadása.
 1. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Tábor a Gyermek számára alvási lehetőséget nem, csak csendes pihenőt biztosít.
 2. A Szülő a Gyermeket a Tábor ideje alatt a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ felügyeletére bízza. A CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ kijelenti, hogy a Tábor ideje alatt mindent megtesz a Tábor magas színvonalú megszervezéséért, az oktatási, fejlesztési és szabadidős programok megtartásáért.
 3. A Táborból a gyermeket kizárólag a Szülő, vagy a Jelentkezési Lapon feltüntetett felnőtt személy viheti el, ettől eltérő esetben a Szülőnek külön írásban kell jeleznie a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ felé.
 4. A Tábor nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 08:30-16:00. A Szülő a Gyermeket a Tábor programjainak megfelelő öltözetben a Tábor képviselőjének átadja, és a Tábor napi programjának befejezésekor, a megjelölt időben átveszi.
 5. A Gyermekek felügyeletével kapcsolatosan a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy 10 gyermekenként 1 fő kísérőt biztosít.
 6. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi szülői egészségügyi nyilatkozattal, vagy orvosi igazolással bizonyítja annak tényét, hogy a Gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő gyermekek táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Szülő előzetesen nem, vagy nem teljes körűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.
 7. Amennyiben a Tábor ideje alatt a résztvevő Gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles ennek tényéről, a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni, és a Gyermeket annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Gyermeknek a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Gyermek megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Szülőt, aki köteles a Gyermeket a Táborból elvinni. Megkezdett turnus esetén a betegség miatt kimaradt napok pótlására a Szervező kizárólag pótdíjfizetés mellett biztosít lehetőséget, melynek díja 2.000 Ft/nap. Amennyiben a Gyermek betegség miatt nem tudja megkezdeni a táborozást és ezt a Szülő a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, a Szervező lehetőséget biztosít egy későbbi turnusban való részvételre pótdíj fizetése nélkül. Ebben az esetben a betegség tényéről, a Szülő orvosi igazolást köteles bemutatni.
 8. A Szervező a Gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl.: ruhaszakadás, stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Gyermek az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Gyermek által a Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó, stb.)
 9. Mind a Gyermek, mind a Szülő köteles betartani a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ belső szabályait és a csoportot irányító táborvezető utasításait.
 10. A Szülő vállalja, hogy a Táborban való részvétel díjából 35.000.-Ft előleget a jelentkezési lap kitöltését követő 7 napon belül átutalja a jelentkezést követően kiállított díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra.
 11. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, illetve módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek.

Lemondási feltételek:
Amennyiben a Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt

 • legalább 30 nappal lemondja a Gyermek részvételét, a Szervező a Tábor befizetett előlegének (35.000.-Ft), illetve díjának 100%-át visszafizeti a Szülőnek, azaz 35.000.-Ft-ot.
 • 30-7 nap közötti lemondás esetén az előlegből (35.000.-Ft-ból) 10.000.-Ft-ot fizet vissza a Szervező a Szülőnek, míg a többi, befizetett díjának 100%-át visszafizeti a Szülőnek.
 • Amennyiben a lemondási szándékot a Szülő a fenti időpontnál később, azaz 7 napon belül jelzi, a Szervezőt a Tábor előleg összege (35.000.-Ft) megilleti.

Módosítási feltételek:

Az időpont módosítása a kiválasztott turnus kezdőnapját megelőző szerda 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után a Szervező 5.000.-Ft ügyintézési díjat jogosult felszámítani.

A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos (levélben vagy e-mailben küldött) értesítést fogadnak el, és csak abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben valamely táborban még szabad hely van. Ellenkező esetben nincsen lehetőség a módosításra.

A Szervező a táborokat minimum 8 gyermek/tábor esetén tartja meg, így az ebből adódó változtatás, módosítás, és az adott tábor meghiúsulása esetén, a már befizetett teljes részvételi díj megilleti a Szülőt.

Amennyiben a Tábor a Szervező érdekkörében bekövetkező okból meghiúsul, a már befizetett teljes részvételi díj megilleti a Szülőt.

Az adott járványügyi helyzetben bekövetkező – a táboroztatást negatívan érintő – változás esetén, a Szervező a tábor teljes befizetett összegét visszautalja a Szülőnek. Abban az esetben, ha jogszabály alapján meghiúsul a tábor megtartásának lehetősége, akkor 100%-ban visszatérítésre kerül az addig befizetett tábori díj összege.

 1. A Szülő a jelentkezéssel kifejezetten elismeri, hogy a Tábor részvételi feltételeit teljes körűen megismerte és elfogadta, továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Táborban készült bármely képi, illetve hanganyagot/felvételt a Szervező a Tábor népszerűsítése céljára kizárólagosan és korlátlanul, további díjazás nélkül felhasználhassa.

A Táborban készült képek és videók a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ (NEBINFO Kft.) tulajdonát képezik. A szülő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Tábor időtartama alatt olyan fénykép, csoportkép vagy videó készüljön, amelyen a gyermeke is szerepel.

A Táborban készített képeket és/vagy videókat a NEBINFO Kft. marketing céljából használhatja. A Szülő előzetesen, írásban kérheti gyermekéről a képek fel nem használását.

A NEBINFO Kft. tevékenysége során a felhasználók adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját egyéb marketing céljaira használja fel. A Szülő tudomásul veszi, hogy ezen adatszolgáltatással egyidejűleg a hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a NEBINFO Kft. nyilvántartsa, és kezelje.

 1. A Szülő ezúton nyilatkozik, hogy az általa kitöltött Jelentkezési Lapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a jelen ÁSZF-et elolvasta és tudomásul vette.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött megállapodás, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak.